Shri Ashok Chandra Panda
Hon'ble Minister (Ind.)

 

Shri Bhaskar Jyoti Sarma, IAS
Commissioner-cum-Secretary